Assemblea contra la precarietat de la UAB

Per una universitat pública, compromesa i de qualitat

Becari[e]s de col·laboració

ASSEMBLEA DE BECARI[E]S DE COL·LABORACIÓ A LA UAB

El col·lectiu de becaris i becàries de col·laboració amb tasques de la UAB existeix des de finals dels 80. Sota aquesta figura la UAB va intentar suplir carències de personal de forma provisional, sent unes « ajudes a l’estudi » a les que se les pressuposava un cert contingut formatiu per l’estudiant a més d’una exigua retribució mensual i el pagament de les taxes de matrícula. Així sota aquesta fórmula aquestes beques cobreixen necessitats de personals a biblioteques, aules d’informàtica, en tasques administratives, a la dinamització de centres, …

La reivindicació de millores a les condicions ha estat històrica, tant en matèria salarial com o de prestacions socials òbvies, com la de tenir dret als dies d’examen sense haver de recuperar les hores.

Des de fa dos anys el col·lectiu s’ha reactivat. L’any passat es va intervenir a la convocatòria que regula les condicions dels i de les que ara “aprofiten” una d’aquestes ajuts a l’estudi. D’aquesta manera des de l’any passat es varen especificar les tasques a desenvolupar, els estudiants de tercer cicle tenen 8 dies equivalents als d’exàmens, tenim dret a reunió durant les hores de col·laboració, dret a vaga estudiantil,…

Enguany, el Vicerectorat d’Estudiants i Cultura va voler instaurar un marc més ample i general (una mena d’Estatut o de Reglament) que regulés tots els ajuts de col·laboració a la UAB.

L’any passat, l’assemblea per limitacions temporals no va poder fer més que intervenir a la convocatòria, tanmateix aquest any hem volgut donar un salt qualitatiu: volem que es reconegui el caràcter laboral (amagat) amb un marc de drets molt precari. Això es tradueix en que l’UAB convoqui al voltant de 200 beques o ajuts a l’estudi que ho siguin realment, és a dir, que no comportin la contraprestació d’un servei que a la pràctica és indiferenciable del que fa el personal d’administració i serveis de la UAB: auxiliars de biblioteques, tècnics informàtics, administratius,… La mateixa convocatòria estableix que aquesta contraprestació no pot ser substitutiva de llocs de treball tal i com són a la pràctica.

D’aquesta manera, volem que les necessitats de personal de la UAB es cobreixin amb llocs de treball dignes en els termes que estableix el Conveni Col·lectiu de treballadors de universitats: amb prestacions socials, amb descansos regulats, amb prevenció de riscos laborals, amb cotització a la Seguretat Social i amb un salari digne.

Ara per ara, per ser becari de col·laboració es demanen mèrits en relació als quals es dóna “l’ajuda”: expedient acadèmic, currículum, titulació, entrevista… criteris que tenen més a veure amb la prestació del servei que amb la suposada formació que adquirim en relació als nostres estudis. S’ha de tenir en compte que, la mateixa legislació laboral contempla el contracte de formació. Hi ha places que veritablement suposen l’adquisició de habilitats valorables a nivell professional però aquest caràcter formatiu no treu l’existència d’una relació laboral no reconeguda i precària.

I quan diem precària ho diem tant pel que fa al becari com pel servei que es presta, no por falta de voluntat o perícia. Les tasques que desenvolupa el becari normalment són les més automàtiques i monòtones pels treballadors dels serveis a on estem i és recompensat amb un salari vergonyós (330 e mensuals per 15 hores setmanals o 440 per 20h setmanals). Això suposa que qui té la sort de trobar una feina millor (no és gaire difícil) ho deixi: llavors hi ha un índex de abandonament i rotació altíssim (de vegades cinc becaris donen baixa en un mes). Què vol dir això? Que als llocs de col·laboració s’ha de formar contínuament a noves becaris i quan aquests tenen les competències que es volem d’ells massa sovint ho deixen. La qualitat del servei es resenteix inevitablement.

Però hi ha gent que no té tanta facilitat per trobar feina en millors condicions, què passa amb els becaris extracomunitaris? La seva sobrerrepresentació a les beques de col·laboració il·lustra la situació de debilitat laboral de la que s’aprofita l’UAB.

La mateixa temporalitat i rotació de becaris dificulta el treball de comunicació i organització, tanmateix és un al·licient per intentar-lo.

Llavors, la reclamació de la Assemblea de Becaris de Col·laboració és clara:

Beques d’ajuts a l’estudi dignes i sense contraprestació laboral.

Convocatòria de llocs de treball per suplir les carències de personal que cubreix la nostra “col·laboració”.

La conquesta d’aquesta reivindicació no només respon a un interès corporatiu, sinó a un interès general. La degradació de les condicions laborals afecta tant al personal del serveis de la UAB com als estudiants en tant que beneficiaris del servei que paguen religiosament amb els seus impostos i taxes de matrícula i en tant que futurs treballadors.

Les converses amb el Vicerectorat ara mateix estan mortes i es preveuen mobilitzacions per tal de tenir certa força negociadora.

Per contactar amb l’Assemblea: estudiants.col.laboracio(arroba)gmail(punt)com

Arxiu de les beques de col·laboració i PCUE-UAB 

 

 

DESCARREGA I DISTRIBUEIX LES OCTAVETES (Joc d’agudesa visual)

Becaris/es de col·laboració de biblioteca

Becaris/es de col·laboració aules d’informàtica

 

Pots trobar més informació sobre becaris de col·laboració:
Mobilitzacions de becaris de col·laboració a la Universitat d’Oviedo:

http://www.ingenierosdeprimera.com/node/283

Assemblea de becaris de col·laboració de la Universitat Complutense de Madrid:

http://becarioscolaboracion.iespana.es/

10 Respostes per a “Becari[e]s de col·laboració”

 1. ManolaDelBosque said

  PRÓXIMA ASAMBLEA:
  MIÉRCOLES DÍA 7 A LAS 15H EDIFICI D’ESTUDIANTS

 2. ManolaDelBosque said

  Ayer se aprobó en la Comisión la “Convocatòria General d’Ajuts de Col·laboració en àmbits no docents de la UAB 2007-2008”.

  Principales novedades:

  -Se reduce el número de becas de 186 a 161, pero se mantiene el número de horas totales (no comprobado) en tanto que 14 plazas de bibliotecas serán de 4 horas de colaboración diarias en lugar de 3.
  Argumento del Vicerectorat: Así se permite que el becario/a pueda hacer más diversidad de tareas y se garantiza que se dedique una hora diaria a formación.
  Comentario: La primera parte es discutible en tanto que no ha variado nada en la convocatoria que limite en la práctica el que un becario esté haciendo tres o dos horas de colocación o de inventario. La segunda parte del argumento ídem, ¿todos los días una hora de formación en bibliotecas? Pienso en clave bibliotecas por ser lo que más conozco, pero quizá la gente de aulas de informática, del SAF, de l’Edifici d’Estudiants, del Saló de l’ensenyament podrían imaginar en qué se concretaría esto. Por otra parte, me gustaría saber si el personal de lo lugares de colaboración (el formalmente reconocido como tal) está al corriente de lo que signfica esto respecto a sus funciones laborales.

  -Se ha redondeado al alza la actualización de la ayuda económica según el IPC.
  Comentario: Positivo, ¡qué menos¡ y así se le hizo saber a la Comisión.

  -Se ha eliminado del listado algunas de las tareas que describen cada plaza que eran más onerosas, añadiendo otras más elegantes tipo “colaboración en la introducción de datos en bases de datos”.
  Comentario: Reconocimento de una situación que se daba de facto, al menos en bibliotecas para algunos de los becarios.

  -Se explicita se recibirá una formación inicial.

  – Se especifica que a la gente que se la llame para cubrir vacantes se le dará un plazo de 24h para aceptar o rechazar la beca.

  – Tema lengua. Se pide al menos que la gente sepa castellano si no saben catalán.
  Argumento: La presencia de estudiantes extracomunitarios está creciendo mucho y no tienen las competencias lingüísticas mínimas que se requieren para cumplir con su deber. Ante las reticencias de pureza lingüística planteadas por algunos de los presentes (cosa de la que no se acuerdan cuando los Másters Europeos se deben impartir en castellano…, dicho sea de paso), Martí Marín aduce que podría ser un contenido formativo añadido a la beca: aprender la lengua. Positivo pero dudosa factibilidad según atribución de funciones del personal contratado. Quizá los sindicatos tengan algo que decir al respecto, pregunto.
  – tema informe final. No es obligatorio que lo presente nadie, aunque se puede hacer si se desea. Si no se tiene noticia alguna, se estima que la experiencia ha sido positiva para ambas partes.

  Otras cuestiones,

  Parece ser que Gestión Económica está haciendo un estudio para evaluar el coste de las necesidades de personal y de lo que supondría laboralizar las becas de colaboración. Al vicerector le costó sudores reconcoer que hacíamos un trabajo, pero toda la comisión (y al final también él) reconocieron que efectivamente, estábamos supliendo necesidades de personal (y a este respecto no distinguieron becas de perfil de las becas sin perfil). En esta línea, TRES becas que consistían en tramitar temas burocráticos de los estudiantes extranjeros (Erasmus, Movilidad, …) se laboralizan este año…, eso sí, si hace falta, pues se convocará plaza de becario de col·laboración. [conste que siguen aduciendo que es formativo para el becario]

  Parece ser que a pesar de ser un programa generoso y altamente formativo, sigue habiendo más oferta que demanda, se preguntan si será porque la gente no se entera. Luego hubo quienes se quejaron de que claro, había quienes tenían las becas del Saló de l’Ensenyament i tal y que faltaban de su lugar, y que no daban al abasto [oh¡, sorpresa], y eso sin contar la gente que seguía con beca en verano y se incorporaban 15 ó 20 días tarde en verano…

  En este momento intervine y dije que esto son indicadores de que lo que se está haciendo (suplir con becarios carencias de personal) está redundando en la calidad del servicio, por no hablar del tema laboral que ya estaba más que asumido. Of course, me dijeron, pero “Es que la Generalitat nos tiene congelado el Capítulo I (relativo a la contratación de personal) y claro, no podemos hacer nada” (Vicerrector d’Estudiants).

  Acto seguido viene la perla: este año se especifica que la colaboración es NO DOCENTE, porque se está estudiando la posibilidad de que haya becarios con tareas DOCENTES, bajo una figura similar al teacher assistant. Es decir, la metodología bolonya implica una sobrecarga al profesorado que derivarán a personas becadas a tal efecto, pese a que existen figuras contractuales que recogen estas mismas funciones como trabajo.

  Finalmente, la propuesta de Martí Marín acerca de conseguir montar una mesa a cuatro bandas (no sé si recordáis: sindicatos, estudiantes, gestor económico y vicerector) para la sustitución progresiva de becas por contratos y la instauración de becas sin contraprestación de servicios laborales, queda aplazada sine die.

 3. ManolaDelBosque said

  Tabla Reivindicativa (13/03/07)

  EXIGIMOS al RECTORADO DE LA UAB:

  -La retirada de la Convocatoria de Colaboración de este año.
  -La negociación, para su aplicación el curso que viene de una convocatoria que:

  * Reconozca su carácter transitorio por ser el primer paso para la eliminación de trabajos en fraude de ley, bajo la figura de “becas de colaboración” en consonancia con su compromiso contra la precariedad laboral, la promoción de la calidad de los servicios y la contribución a compensar desigualdades socioeconómicas.
  * Las horas de colaboración que en la convocatoria aprobada para el curso que viene se distribuyan en tres tercios:
  o Un tercio: Becas de colaboración tal y como las conocemos ahora pero explicitando y regulando:
  + Inserción de los becarios dentro de los planes de formación del personal de los servicios donde se presta colaboración, detallando HORARIO Y CONTENIDO. En su defecto, especificación de un plan de formación específico para el becario, detallando igualmente horario y contenido.
  + Aplicación de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, de Incapacidades Temporales (bajas, fallecimiento de familiares,…) y de Descansos que se establece en el Estatuto de los Trabajadores y su desarrollo en el Convenio Colectivo para Universidades.
  o Un tercio de becas para estudiantes, en función de criterios de renta a cambio del cumplimiento de un rendimiento académico, vinculando la convocatoria y recogida de la documentación pertinente a las becas que concede el MEC y la Generalitat. La finalidad es hacer el paraguas de ayudas por nivel de ingresos más amplio del que conceden el Ministerio y la Generalitat. No llegará a todos, pero llegará a algunos de los que hoy quedan inmediatamente excluídos de estas convocatorias.
  o Un tercio de plazas con contrato a tiempo parcial de 4h, a las cuales se dará publicidad al conjunto de la población estudiantil y que se regirá según lo establecido en el Convenio Colectivo para Universidades.
  * Establecimiento de una Comisión Paritaria entre Sindicatos, Vicerrectorado de Estudiantes y Representantes estudiantiles para el seguimiento de las becas y prevenir situaciones de abuso o incumplimiento de lo establecido en las bases así como para la continuación del Plan de sustitución.

 4. ManolaDelBosque said

  Mañana, día 29 de Marzo, ls becari@s de colaboración harán un paro de protesta por la convocatoria de becas de colaboración para el curso que viene y por el reconocimiento de su condición de trabajadores.

  Treball Campus, Relaciones Internacionales, y personal de Bibliotecas ya han comunicado su adhesión.

 5. - said

  VAGA DE BECARIS DE COL•LABORACIÓ EN SERVEIS DOCENTS I NO DOCENTS ELS DIES 22, 23, 24 I 25 DE GENER.

  Som becaris i becàries de col•laboració. Som treballadors i som estudiants. El no reconeixement del caràcter laboral de les beques de col•laboració fa que els becaris no cotitzin a la Seguretat Social (i per tant no tinguin dret a subsidi d’atur) i d’altra banda impedeix l’accés a les ajudes de la Generalitat i del Govern Estatal per l’habitatge, donat que es necessari tenir un contracte. Com a estudiants, ens fan treballar a canvi d’una beca que ens obliga al pluriempleo. Pel Rectorat som treballadors i treballadores barates, i estudiants en les estones lliures.

  La Comissió d’Afers d’Estudiants vol aprovar a la propera reunió (24 de Gener) un Reglament per a les beques de col•laboració clarament regressiu respecte a l’actual situació de les beques de col•laboració:

  a) No estableix uns ingressos mínims mensuals, ni la seva revisió a l’alça segons l’IPC.
  b) No inclou el preu de la matrícula.

  És un Reglament que vol naturalitzar el no reconeixement del caràcter laboral de les tasques que desenvolupen els becaris i becàries de col•laboració

  Donada aquesta situació s’ha decidit fer pressió per tal de que aquest Reglament no sigui aprovat. Molts serveis esencials de la universitat depenen de la nostra feina i hem decidit visualitzar el nostre treball. Fem vaga els dies 22, 23, 24 i 25 de gener.

  DEMANEM:

  1) Paralització del Reglament perque:
   No reconeix que els becaris de col•laboració són treballadors i treballadores sense contracte i sense drets laborals.
   No estableix uns ingressos mensuals mínims ni la seva revisió a l’alça segons l’increment del cost de la vida (IPC).
   No inclou el cost de la matrícula.
  2) El compliment de les condicions que estableix l’actual convocatòria per als becaris i becàries de col•laboració, donat la quantitat de irregularitats detectades.

  3) L’establiment d’un calendari en firm i concret de negociacions amb el següent programa:
   La conversió en contractes laborals dignes de les places cobertes per beques de col•laboració en tasques no docents i docents.
   L’establiment d’un programa de beques propi de la UAB, tal com estableixen els seus Estatuts (art. 180.1 i 180.3) “per compensar les desigualtats” sense contraprestació de servei.

  Aquestes reinvidicacions ja han sigut demanades pacífica i institucionalment i, davant les reiterades evasives i les condicions en les quals es desenvolupen les beques de col•laboració pel no reconeixement de la seva natura laboral, ens obliga a prendre aqueste mesura excepcional. Us demanem disculpes si les biblioteques es colapsen o si ningú us atén en algún puesto: demaneu responsabilitats al Rectorat per no dotar del personal que necessita a la universitat d’aparador que vol vendre. Éll és el Responsable.

  Assemblea de Becaris i Becàries de Col•laboració
  Comite.Becaris@gmail.com
  http://www.precarietatuab.net

 6. Pablo said

  Bueno, no sé si sabreis que en la Universidad del País Vasco ya no existen estas becas. Los “beneficiarios” denunciaron y ganaron los juicios, es decir, se les reconoció como trabajadores ya que no había formación por ningún lado. Y la uni tuvo que pagar la diferencia de sueldo, cotizaciones, etc. Ahora son contatos de trabajo.

  Posiblemente os den más información si os poneis en contacto con los sindicatos de la UPV/EHU.

  Un saludo y suerte

 7. comite.becaris@gmail.com said

  gracias por la información, no estábamos al tanto pero ya la estamos trabajando.
  Si tienes algún contacto directo, hazlo llegar a la dirección del comité de huelga: comite.becaris@gmail.com

  Gracias de nuevo¡¡

 8. […] Becaris de col·laboració […]

 9. jose ruben said

  hola mi siguiente comentario y cuesitonamiento es donde puedo tramitar esta beca de colaboracion para laboral como auxiliar en las bibliotecas.

  soy un joven mexicano que estudia aqui en la UAB, pues me encuentro en un estado de precariedad, y necesito recurso.

  espero y puedas ayudarme

 10. alondra said

  TODO ESTE POCESO HA SIDO UN MAREO Y UNA TOMADURA D EPELO PARA LOS BECARIOS… RETRASOS CONTINUOS, FALTA DE SERIEDAD… ETC. ESPERO QUE SI NO SE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO SE DECIDA UNA HUELGA INDEFINIDA HASTA FIN DE CURSO…
  ELLOS TIENEN TIEMPO Y SU TRABAJO ES RETARDAR LAS SOLUCIONES… NO LES HAGAMOS EL TRABAJO MÁS FACIL Y QUE LOS SERVIVIOS QUE PRESTAMOS SE DETENGAN… AL FINAL LES HABREMOS HECHO EL TRABAJO.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

 
A %d bloguers els agrada això: